vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který upravuje podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno na prodejnách prodávajícího a v internetovém obchodu www.phonexpert.cz.

Článek I Výklad základních pojmů

1. Přístroj – zahrnuje koncová zařízení, která jsou způsobilá pro používání v GSM sítích, dále tablety, notebooky a fotoaparáty, nabízené ze strany Prodávajícího.

2. Zboží – zahrnuje Přístroj a jakékoliv další výrobky nabízené zákazníkům ze strany Prodávajícího.

3. Kupující – každá fyzická či právnická osoba, která od Prodávajícího zakoupila zařízení nebo jiné zboží.

4. Prodávající – PhoneExpert s.r.o., IČ: 09136169, se sídlem V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1. Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 331456. Článek II

Článek II Obecná ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího. Tento Reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím na prodejnách Prodávajícího a v internetovém obchodě Prodávajícího, který je umístěn na internetové adrese www.phonexpert.cz.

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/ odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

6. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7. Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů (dat) uložených kupujícím v zařízeních, které předal Kupující do reklamace či k servisnímu zásahu (servisní opravě).

8. Zakoupený použitý Přístroj může Kupující vyměnit v prvních sedmi dnech od koupě za jakýkoliv jiný Přístroj z nabídky Prodávajícího, je pouze nutné, aby nově vybraný Přístroj byl ve stejné či vyšší hodnotě. Právo výměny může Kupující využít pouze jednou (nelze tedy měnit již vyměněný přístroj). Přijímací technik Prodávajícího rozhodne o výměně okamžitě, pouze ve složitých případech do tří dnů, toto neplatí o víkendech a státních svátcích. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu Přístroje, zejména při podezření na porušení záručních podmínek.

9. Na zakoupený použitý Přístroj poskytuje Prodávající doživotní záruku na původ přístroje se 100% garancí vrácení plnění v okamžiku výskytu jakékoliv právní vady, která s ním souvisí. Článek III

Článek III Rozsah odpovědnosti Prodávajícího

1. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které se projeví buď v době 2 let (základní), anebo 3 let (prodloužené) ode dne převzetí Zboží (dále též jen jako "záruční doba" nebo "doba odpovědnosti za vady").

2. Ve vztahu ke Zboží zakoupenému u Prodávajícího odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců (základní), anebo 36 měsíců (prodloužené) od převzetí Zboží. U použitého Zboží může být tato lhůta zkrácena na 12 měsíců, pokud takovéto zkrácení Prodávající vyznačí v informačním dokumentu o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady (záruční list) nebo na prodejním dokladu (paragon či faktura). (Práva z vad plnění ze zákona).

4. Prodávající poskytuje Kupujícímu u vybraných Přístrojů též záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku, a to v délce, která je vyznačena v záručním listu. (Smluvní záruka za jakost).

5. Je-li Kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí Zboží, s výjimkou značky Apple, kde je tato doba zkrácena na 12 měsíců.

6. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

• odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

• je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil a

• je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

• Je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

• věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

• je věc dodávána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

• věc odpovídá jakostí nebo provedení vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

9. Ustanovení uvedené v článku III odst. 9 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že některé vlastnosti věci se liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

10. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle článku III odst. 8 a 9, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

• po dobu dvou (2) let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

• po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

11. Ustanovení čl. III odst. 11 neplatí v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

12. Neprovedl-li Kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. III odst. 11, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně. Článek IV

Článek IV Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

3. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

• Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. IV odst. 4

• vada se projeví opakovaně,

• je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

• je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

6. Je-li vada věci nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. IV odst. 5); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc (Zboží) nebo co mu Kupující prokáže, že věc (Zboží) odeslal.

7. V případě zahájení reklamačního řízení po uplynutí dvou let záruční doby (tedy v době trvání nad rámec zákona poskytnuté prodloužené záruční doby) rozhodne o způsobu vyřízení reklamace Prodávající.

8. V případě právních vad u použitého Přístroje má Kupující v rámci doživotní záruky na původ Přístroje právo na odstoupení od kupní smlouvy, nebo na dodání nové věci (Zboží).

9. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do Zboží, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, byl-li Přístroj připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, nebo pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství.

Článek V Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění

1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v libovolné provozovně Prodávajícího, a to buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta, PPL), případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující má právo využít pro opravu věci také autorizovaný servis daný výrobcem (aktuální seznam servisních míst je uveden na záručním listu k výrobku, popřípadě lze zjistit na infolince Prodávajícího). Jde tu však výlučně o právo na opravu věci. Požadavek na dodání nové věci (Zboží), na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy je třeba uplatňovat pouze u Prodávajícího. Článek VI

Článek VI Lhůta pro vyřizování reklamací

1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (dle § 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada odstraněna včas, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od kupní smlouvy odstoupit.

Článek VII Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu Prodávajícího popelka@phonexpert.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou Prodávajícím stanovena

4. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek VIII Závěrečná ustanovení

1. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz )

2. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní Prodávajícího (www.phonexpert.cz) je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 6. 1. 2023 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.